Αναφορές


  1. Γράψτε τον κώδικα που αντιστοιχεί στα βήματα 5 και 6 του αλγόριθμου αναστροφής αρχείου που περιγράψαμε.
  2. Αποδείξτε ότι ο αλγόριθμος Elias-delta είναι βέλτιστος.
    (υπόδειξη: Χρησιμοποιείστε τις σχέσεις:
    compression