Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ

Μελέτη Ωρίμανσης και Εξειδίκευσης του Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ.

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη προδιαγραφών για την ανάπτυξη και εγκατάσταση του «Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ» για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΑΣΕΠ, των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων αλλά και την εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία προσλήψεων και διορισμών στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Δημόσιοι Φορείς και υποψήφιοι).

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με την υλοποίηση του έργου είναι:

  • Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, στους Δημόσιους Φορείς, στις διαδικασίες προσλήψεων καθώς και η ενημέρωση δημοσίων αρχών, με στατιστικά στοιχεία για τη χάραξη της πολιτικής των προσλήψεων και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Η αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας με τους πολίτες, του επιπέδου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των αιτήσεών τους. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής, υπηρεσιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συναλλαγών με τους πολίτες και τους Δημόσιους Φορείς και την ολοκλήρωσή τους σε μία λειτουργικά ενιαία διαδικτυακή πύλη.
  • Η βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του ΑΣΕΠ, η αύξηση της αποδοτικότητάς τους και η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης στις εκτελούμενες εσωτερικές λειτουργίες που θα επιτευχθεί με την ενίσχυση των υποδομών κορμού του ΑΣΕΠ και την αυτοματοποίηση και την απλούστευση των διαδικασιών του.
  • Η εξαγωγή σημαντικών στατιστικών στοιχείων με την τήρηση διαχρονικών αρχείων με στοιχεία επί των προσλήψεων του Δημόσιου Τομέα.
  • Η αύξηση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας επί των διαδικασιών προσλήψεως προσωπικού με την αποθήκευση, επεξεργασία, διασταύρωση και επαναχρησιμοποίηση στοιχείων του οργανισμού.
  • Η αύξηση της αντικειμενικότητας, αξιοκρατίας και αμεροληψίας στους διαγωνισμούς του δημοσίου με τη χρήση εφαρμογών, όπως η διαχείριση εγγράφων για την ταχύτερη και δικαιότερη διεξαγωγή ορισμένων υπηρεσιών όπως είναι η εκδίκαση ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών χρησιμοποιώντας υπάρχουσα πληροφορία του συστήματος.
  • Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του ΑΣΕΠ η οποία επιτυγχάνεται με την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία των νέων πληροφοριακών εργαλείων καθώς και με την παροχή συνεχιζόμενης κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού στις νέες τεχνολογίες σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση.
  • Η ανάπτυξη της υποδομής του ΑΣΕΠ σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να συνδεθεί με έργα της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν σε υπηρεσίες προς τον πολίτη και πολλαπλασιάζουν τα οφέλη του παρόντος έργου και διασφαλίζουν την ταχύτερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της κινητικότητας της απασχόλησης στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης αποφάσεων στη χάραξη εθνικής πολιτικής προσλήψεων.